Mehmet Rıza Arabzade

İçerik: "Tevfik azizest beherkes nedhend" "Allah'ın yardımı, kıymetli ve aziz olup herkese verilmez."
Yazı Şekli: Talik Yazı: Farsça Beyt
Tarih: H.1303 - M.1886
Çerçeve: 50x30 cm
Not: Elle yapılmış ebru üzerine yazılmıştır.

Mehmet Rıza Arabzade
Mehmet Rıza Halil Hâmit Paşanın torunu, Anadolu Kazaskerliği payeli Mehmet Ataullah Beyin
oğludur. Kendisi de ilim yoluna girerek müderris, molla ve İstanbul Kadısı olmuştur. H. 1313
(M. 1895) de vefat etti. Halim selim bir zat imiş. Kendisi Tâlik hattatı idi; fakat kimden
öğrendiği bilinmiyor.